sektoroverady.cz SEKTOROVé RADY - Měníme trh práce

sektoroverady.cz
Title: SEKTOROVé RADY - Měníme trh práce
Keywords:
Description: SEKTOROVé RADY - Měníme trh práce P?esko?it na obsah P?esko?it na menu SEKTOROVé RADY úVOD SEKTOROVé RADY SEKTOROVé DOHODY PRO MéDIA KONTAKTY KE STA?ENí PARTNE?I Rád bych spolupracoval Co jsou sektoro
sektoroverady.cz is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. sektoroverady.cz has 43% seo score.

sektoroverady.cz Information

Website / Domain: sektoroverady.cz
Website IP Address: 212.111.2.165
Domain DNS Server: beta.ns.active24.cz,alfa.ns.active24.cz,gama.ns.active24.sk

sektoroverady.cz Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

sektoroverady.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

sektoroverady.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Tue, 09 Aug 2016 20:15:51 GMT
Server Microsoft-IIS/7.5

sektoroverady.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage

sektoroverady.cz Traffic Sources Chart

sektoroverady.cz Similar Website

Domain Site Title

sektoroverady.cz Alexa Rank History Chart

sektoroverady.cz aleax

sektoroverady.cz Html To Plain Text

SEKTOROVé RADY - Měníme trh práce P?esko?it na obsah P?esko?it na menu SEKTOROVé RADY úVOD SEKTOROVé RADY SEKTOROVé DOHODY PRO MéDIA KONTAKTY KE STA?ENí PARTNE?I Rád bych spolupracoval Co jsou sektorové rady? Co jsou sektorové dohody? Sektorové rady jsou nezávislá a zaměstnavateli organizovaná sdru?ení odborník?. Jejich cílem je vytvo?it systém odrá?ející skute?né pot?eby a po?adavky zaměstnavatel? na své zaměstnance, jejich dovednosti a mo?nosti vzdělávání. Sektorové rady sdru?ují vyznamné odborníky v oblasti lidskych zdroj? ze v?ech odvětví a sektor?. Více informací o Sektorovych radách Sektorové dohody Sektorové dohody jsou ujednání klí?ovych subjekt? trhu práce (zaměstnavatel?, orgán? státní správy a samosprávy, institucí slu?eb zaměstnanosti) o aktivitách vedoucích k efektivnímu ovlivňování rozvoje lidskych zdroj? a situace na trhu práce v daném sektoru národního hospodá?ství a regionu. Sektorová dohoda je písemná politicko-spole?enská úmluva mezi zú?astněnymi subjekty. Více informací o Sektorovych dohodách Sektorové rady jsou zásadním zdrojem informací pro Národní soustavu povolání (NSP) a Národní soustavu kvalifikací (NSK). Národní soustava povolání Národní soustava povolání je soustavně rozvíjeny a na internetu v?em dostupny katalog zachycující reálnou situaci na ?eském trhu práce. Základním zdrojem informací pro katalog NSP je práce sektorovych rad. Národní soustava povolání Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací je ve?ejně dostupná databáze v?ech profesních kvalifikací rozli?ovanych, potvrzovanych a uznávanych na území ?eské republiky. Podrobné po?adavky na jednotlivé kvalifikace vycházejí z ?innosti sektorovych rad. Národní soustava kvalifikací Vzdělávání a práce Vzdělávání a práce je webovy portál propojující Národní soustavu povolání a Národní soustavu kvalifikací. Lidem, kte?í se rozhodli aktivně vykro?it za lep?í prací, nabízí podporu a praktické informace o profesních kvalifikacích, vzdělávacích kurzech a volnych místech. Vzdělávání a práce Novinky Diskuze k p?ipravované novele zákona ?. 179/2006 Sb. 24. ?ervna 2016, Kate?ina Trokanová ?lenové sektorovych rad budou diskutovat nad podobou p?ipravované novely zákona 179/2006 Sb. ?íst dále... Jednání Stálé konference p?edsed? SR 24. ?ervna 2016, Kate?ina Trokanová Dne 29/6/2016 se sejdou p?edsedové na svém ji? devátém jednání Stálé konference p?edsed? sektorovych rad. ?íst dále... Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjeny a na internetu v?em dostupny katalog, ktery odrá?í reálnou situaci na národním trhu práce. Prost?ednictvím Sektorovych rad monitoruje a eviduje p?edev?ím popis podrobnych po?adavk? na vykonavatele práce ve formě obecnych a odbornych kompetencí. www.nsp.cz Národní soustava kvalifikací je ve?ejně p?ístupny registr v?ech celostátně uznávanych a uplatnitelnych kvalifikací na aktuálním trhu práce v ?R, ktery spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NúV). Obsahuje podrobny popis po?adavk? na jednotlivé kvalifikace umo?ňující jejich uznávání podle zákona ?.179/2006. www.narodnikvalifikace.cz Portál Vzděláváníapráce.cz slou?í ka?dému, kdo se zajímá o nové pracovní p?íle?itosti, o roz?í?ení svych dovedností a dal?í profesní rozvoj. Je spravován Národním ústavem pro vzdělávání (NúV). Portál propojuje zájemce o vzdělávání s nabídkou kurz?, zkou?ek a volnych pozic k jednotlivym profesím a profesním kvalifikacím. www.vzdelavaniaprace.cz Evropsky sociální fond v ?R Evropská unie Ministerstvo ?kolství, mláde?e a tělovychovy OP Vzdělávání Pot?ebujete pomoct? Napi?te nám.

sektoroverady.cz Whois

Domain Name: SEKTOROVERADY.CZ